ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590103
ชื่อ - สกุล
  นายณรงค์ กันไชยา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Narong Kunchaiya
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 109/1 หมู่ 13 ตำบลปงเตา อำเภองาว  งาว   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52110
เบอร์โทรติดต่อ
 054365629
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.81
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนประชาราชวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  หมู่ 1 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว 52