ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590104
ชื่อ - สกุล
  นางสาวณัฐฐาพร หมอกใหม่
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Nattaporn Mokmai
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 12 หมู่ 17 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270  แม่แจ่ม   จังหวัด 50  รหัสไปรษณีย์  50270
เบอร์โทรติดต่อ
 0895571372
ความสามารถพิเศษ 
  ฟ้อนรำ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.56
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
ตั้งอยู่ที่
  99 หมู่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270ต่างประเทศ