ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590105
ชื่อ - สกุล
  นายณัฐวัฒน์ หน่อวงศ์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Nattawat Norwong
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 306/2 หมู่ที่3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร  ห้างฉัตร   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52190
เบอร์โทรติดต่อ
 0882285418
ความสามารถพิเศษ 
  วิชาการ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.48
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ห้างฉัตรวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  166 หมู่ 5 ถนน จามเทวี ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง52