ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590106
ชื่อ - สกุล
  นางสาวทิพย์สุดา มะโนวัง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Tipsuda Manowang
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 224 หมู่3 บ้านหมาก ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง  เมือง   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52000
เบอร์โทรติดต่อ
 0901341507
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นกีฬาวอลเลย์บอล 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.40
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  188 หมู่4 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง52