ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590107
ชื่อ - สกุล
  นางสาวทิพวัลย์ ศรีปูคำ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Thippawan Sripukham
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 159/1 ม.3 ต.บ้านแลง อ.เมือง  เมือง   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52000
เบอร์โทรติดต่อ
 0861968779
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นดนตรีไทย 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.22
จากโรงเรียน/สถาบัน
  เมืองมายวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  156 ม.9 ต.บ้านแลง อ.เมือง52