ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590108
ชื่อ - สกุล
  นางสาวธิติมา นามปวน
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Thitima Nampuan
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ บ้านเลขที่210 หมู่11 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน  เมืองปาน   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52240
เบอร์โทรติดต่อ
 0870206972
ความสามารถพิเศษ 
  แข่งข้นทางวิทยาศาสตร์ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.52
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ทุ่งอุดมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  บ้านเลขที่156 หมู่10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน52