ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590109
ชื่อ - สกุล
  นางสาวนงลักษณ์ สารปิมปา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Nongluk Sanpimpa
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ บ้านเลขที่ 8/5 หมู่ที่ 4 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง  สันกำแพง   จังหวัด 50  รหัสไปรษณีย์  50130
เบอร์โทรติดต่อ
 0821837866
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.80
จากโรงเรียน/สถาบัน
  สันกำแพง
ตั้งอยู่ที่
  ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง50