ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590110
ชื่อ - สกุล
  นายนรินทร์ สายเทพ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Narin Saythap
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 209 หมู่ 7 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ  แม่ทะ   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52150
เบอร์โทรติดต่อ
 -
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.78
จากโรงเรียน/สถาบัน
  แม่ทะวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ52