ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590111
ชื่อ - สกุล
  นายนิติสรร ยะมะโน
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Nitisan Yamano
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 3 หมู่ 7 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง  สะเมิง   จังหวัด 50  รหัสไปรษณีย์  50250
เบอร์โทรติดต่อ
 0821861157
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.72
จากโรงเรียน/สถาบัน
  สะเมิงพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  228 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง50