ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590112
ชื่อ - สกุล
  นางสาวนุจรินทร์ ฝึกฝน
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Nutcharin Feukfon
หมู่โลหิต
  AB
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 77/3 หมู่ 8 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง  เมือง   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52000
เบอร์โทรติดต่อ
 0850315191
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.05
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โีรงเรียนลำปางกัลยาณี
ตั้งอยู่ที่
  224 ถนน พหลโยธิน ตำบล สวนดอก อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100ต่างประเทศ