ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590113
ชื่อ - สกุล
  นางสาวนุชชนา ถาน้อย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Nuchchana Tanoi
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 362 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้  ลี้   จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51110
เบอร์โทรติดต่อ
 085-5293319
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.14
จากโรงเรียน/สถาบัน
  แม่ตืนวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  33/4 หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ 51