ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590114
ชื่อ - สกุล
  นางสาวปริยาภัทร จันทราช
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Pariyapat Chantarat
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 32/8 หมู่4 บ้านปางอ้า  ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52160
เบอร์โทรติดต่อ
 0821775057
ความสามารถพิเศษ 
  ด้านวิชาการ,ด้านกีฬา,ด้านนาฏศิลป์ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.36
จากโรงเรียน/สถาบัน
  เวียงมอกวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง52