ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590115
ชื่อ - สกุล
  นางสาวปิยนุช วรรณชัย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Piyanuch Wannachai
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 113 ม.7 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชีนงราย 57230  เทิง   จังหวัด 57  รหัสไปรษณีย์  57230
เบอร์โทรติดต่อ
 0827789129
ความสามารถพิเศษ 
  กีฬา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.04
จากโรงเรียน/สถาบัน
  เทิงวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  อำเภอเทิง57