ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590116
ชื่อ - สกุล
  นางสาวพนิดา นาทรายนุสรณ์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Panida Nasainuson
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 85 หมู่ 2 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้  ลี้   จังหวัด 45  รหัสไปรษณีย์  51110
เบอร์โทรติดต่อ
 0806742704
ความสามารถพิเศษ 
  ครู 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.29
จากโรงเรียน/สถาบัน
  แม่ตืนวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  ต.แม่ตืน อ.ลี้51