ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590117
ชื่อ - สกุล
  นางสาวพัชรียา ตะยะพงค์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Putchareeya Tayapong
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 66 หมู่ 5 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง  เวียงหนองล่อง   จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51120
เบอร์โทรติดต่อ
 088-4353928
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.08
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนวชิรป่าซาง
ตั้งอยู่ที่
  210 หมู่ 7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง51