ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590118
ชื่อ - สกุล
  นางสาวภัทรมน สวยแท้
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Puttaramon Soytha
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 52 หมู่ 8 บ้านม่วง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240  เมืองปาน   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52240
เบอร์โทรติดต่อ
 0861156914
ความสามารถพิเศษ 
  แกะสลักผลไม้ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.25
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ทุ่งอุดมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  156 หมู่ 10 บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน52