ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590119
ชื่อ - สกุล
  นางสาวรุ้งลาวรรณ ธรรมขันโท
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Runglawan Thammkhunto
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 95 หมู่ 10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้  ลี้   จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51110
เบอร์โทรติดต่อ
 0858697918
ความสามารถพิเศษ 
  การวาดภาพเเละการจินตนาการ เเละคำนวน 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.17
จากโรงเรียน/สถาบัน
  เเม่ตืนวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  อ.ลี้51