ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590120
ชื่อ - สกุล
  นายเลิศศักดิ์ ยาวุฒิ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr lerdsak Yawut
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 184 ม.1 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ  แม่ทะ   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52150
เบอร์โทรติดต่อ
 0861037106
ความสามารถพิเศษ 
  ดนตรีไทย 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.17
จากโรงเรียน/สถาบัน
  แม่ทะวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  ม.7 บ้านท่าแหน ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ52