ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590121
ชื่อ - สกุล
  นางสาววรรณิษา กันทา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Wannisa Kanta
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 25 ม.5 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ  วังเหนือ   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52140
เบอร์โทรติดต่อ
 -
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.11
จากโรงเรียน/สถาบัน
  วังเหนือวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  447 ม.4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ 52