ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590122
ชื่อ - สกุล
  นายวัจสันต์ ปัญญาใจ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Watjason Panyajai
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 13/3 หมู่ 4 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง  สะเมิง   จังหวัด 50  รหัสไปรษณีย์  50250
เบอร์โทรติดต่อ
 0856522506
ความสามารถพิเศษ 
    
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.81
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  228 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิงเชียงใหม่