ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590123
ชื่อ - สกุล
  นางสาววัชรินทร์ จิลิน
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Watcharins Jilin
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 86 หมู่ 1 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย  อมก๋อย   จังหวัด 50  รหัสไปรษณีย์  50310
เบอร์โทรติดต่อ
 0861828319
ความสามารถพิเศษ 
  - 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.02
จากโรงเรียน/สถาบัน
  แม่ตื่นวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  204 หมู่ 2 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย50