ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590124
ชื่อ - สกุล
  นางสาววิจิตรา พรายรักษา
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Vichittra Prairaksa
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 227 หมู่ 10 บ้านชัยชมภู ต. เวียงมอก อ. เถิน  เถิน   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52160
เบอร์โทรติดต่อ
 0801156245
ความสามารถพิเศษ 
  ร้องเพลง เล่นกีฬา เล่นดนตรี 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.79
จากโรงเรียน/สถาบัน
  เวียงมอกวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  93 หมู่ 14 ต. เวียงมอก อ. เถิน จ. ลำปาง52