ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590125
ชื่อ - สกุล
  นายวิเชียร แซ่ย่าง
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Wichian Saeyang
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 29 หมู่ 8 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  ฮอด   จังหวัด 50  รหัสไปรษณีย์  50240
เบอร์โทรติดต่อ
 0810356807
ความสามารถพิเศษ 
  กีฬาฟุตบอล 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.75
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน
ตั้งอยู่ที่
  424 หมู่ 11 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง51