ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590126
ชื่อ - สกุล
  นายวิทวัส ตุ้ยดี
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Mr Witthawat Yuydee
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 90 หมู่ 4 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม  เสริมงาม   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52210
เบอร์โทรติดต่อ
 0827648127
ความสามารถพิเศษ 
  กีฬา(ตะกร้อ) 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.55
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  134 ม.6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม52