ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590127
ชื่อ - สกุล
  นางสาววิภาดา ตะยะ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Vipada Taya
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 34/1 หมู่. 2 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน  ลี้   จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51110
เบอร์โทรติดต่อ
 0848201683
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นกีฬา 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.23
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ราชประชานุเคราะห์26
ตั้งอยู่ที่
  424 หมู่ 11 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง ลำพูน 5112051