ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590128
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสายใจ คำวัน
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Saijai Cumwun
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 118 ม.7 บ้านห้วยห้าง ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 5  ทุ่งหัวช้าง   จังหวัด 51  รหัสไปรษณีย์  51160
เบอร์โทรติดต่อ
 0879299607
ความสามารถพิเศษ 
  ด้านการแสดงออก 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.67
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่
  ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน51