ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590129
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสิริพร ญานะ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Siripron Yana
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 153/2 หมู่2 ตำลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม  แจ้ห่ม   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52120
เบอร์โทรติดต่อ
 0871875797
ความสามารถพิเศษ 
  แกะสลักผักผลไม้ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  2.70
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  317 ถนนแจ้ห่ม-วัง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม52