ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590130
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุฑามาศ เชื้อหมอ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Sutamas Chuamor
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 13 หมูุ่6 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง  บ้านหลวง   จังหวัด 55  รหัสไปรษณีย์  55190
เบอร์โทรติดต่อ
 084-7648059
ความสามารถพิเศษ 
  เล่นซะล้อ 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.48
จากโรงเรียน/สถาบัน
  บ้านหลวง
ตั้งอยู่ที่
  90 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง55