ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590131
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุภาพร วันกาโย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Supaporn Wankayo
หมู่โลหิต
  O
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 12 หมู่ที่ 1 ต.บ้านอ้อน อ.งาว  งาว   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52110
เบอร์โทรติดต่อ
 0861827400
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.01
จากโรงเรียน/สถาบัน
  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ตั้งอยู่ที่
  115 หมู่ 5 ต.หลวงเหนือ อ.งาว 52