ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590132
ชื่อ - สกุล
  นางสาวสุภาพร อิ่นคำเชื้อ
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Supaporn Inkhomchua
หมู่โลหิต
  B
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 97 หมู่ 2 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน  เมืองปาน   จังหวัด 52  รหัสไปรษณีย์  52240
เบอร์โทรติดต่อ
 0801235489
ความสามารถพิเศษ 
  Dance and Singsong 
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.34
จากโรงเรียน/สถาบัน
  มัธยมวิทยา
ตั้งอยู่ที่
  326 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง52