ประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รหัสนักศึกษา 55181590133
ชื่อ - สกุล
  นางสาวอรนิล สิทธุ์ทวีศักดิ์
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
  Miss Orranin Sintaweesak
หมู่โลหิต
  A
เชื้อชาติ
  THAILAND
สัญชาติ
  THAILAND
ศาสนา
  พุทธ
ทะเบียนบ้าน
  เลขที่ 36 หมู่ที่ 5 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา  ท่าวังผา   จังหวัด 55  รหัสไปรษณีย์  55140
เบอร์โทรติดต่อ
 0856022261
ความสามารถพิเศษ 
   
รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
  ปกติ
ระดับ
  ปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตร
  ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา
  ฟิสิกส์
สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับ
  ม.6
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่
  --
คะแนน/เกรดเฉลี่ย
  3.30
จากโรงเรียน/สถาบัน
  ทุ่งช้าง
ตั้งอยู่ที่
  69 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง55