ข้อมูลสารสนเทศรายงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   
  รายงานข้อมูลประจำปีการศึกษา 2554
   
  รายงานข้อมูลด้านบุคลากร
 [รายงานเผยแพร่ 1 ]รายงานจำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามประเภทบุคลากร สายงาน และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2554
 [รายงานเผยแพร่ 2 ]รายงานบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามระดับการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2554
 [รายงานเผยแพร่ 3 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2554
   
  รายงานข้อมูลด้านนักศึกษา
  [ สำหรับปีการศึกษา 1/2554]
 [รายงานเผยแพร่ 4 ] รายงานจำนวนนิสิต/นักศึกษาทั้งหมดภาคการศึกษา 1/2554 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษาและเพศ
 
รายงานข้อมูลด้านหลักสูตร
  [ สำหรับปีการศึกษา 1/2554]
 [รายงานเผยแพร่ 5 ] รายงานข้อมูลหลักสูตร ภาคการศึกษา 1/2554 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

รายงานข้อมูลด้านการวิเคราะห์การมีงานทำของบัณฑิต รับพระราชทานปริญญาบัตรปี 2554
 ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -> ข้อมูลสารสนเทศ -> บัณฑิตจบปี 2553
 [รายงานเผยแพร่ ] เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554)
             บทสรุปผู้บริหาร ,  คำนำ, สารบัญ
             รายงานผลสำรวจ (ประชากร, เครื่องมือที่ใช้, การรวบรวม, และการวิเคราะห์ข้อมูล)
             ตอนที่ 1 ภาพรวมของผลสำรวจภาวะการมีงานทำระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
                    ผลสำรวจคณะวิทยาการจัดการ
                   [การจัดการทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด , การบัญชี, นิเทศศาสตร์, และ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว]
                    ผลสำรวจคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
                   [การปกครองท้องถิ่น, การพัฒนาชุมชน, ดนตรี, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, รัฐประศาสนศาสตร์, ศิลปกรรม และสังคมศึกษา]
                    ผลสำรวจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                   [เทคโนโลยีเซรามิกส์, เทคโนโลยีโยธา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมศิลป์]
                    ผลสำรวจคณะวิทยาศาสตร์
                   [คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์ศึกษา, เคมีประยุกต์, ชีววิทยาประยุกต์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม]
                    ผลสำรวจคณะครุศาสตร์
                   [การศึกษาปฐมวัย]
                    ผลสำรวจคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                   [เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร]
             ตอนที่ 2 ภาพรวมของผลสำรวจภาวะการมีงานทำระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
             ตอนที่ 3 ข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษา