สาขาวิชาที่เปิดรับ

ชื่อหลักสูตร ระดับ รหัส
สาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (K) ปริญญาโท (5) 108 การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (L) ปริญญาโท (5) 109 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เคมีประยุกต์) (S) ปริญญาโท (5) 248 เคมีประยุกต์
การจัดการมหาบัณฑิต (O) ปริญญาโท (5) 411 การจัดการ
บัญชีมหาบัณฑิต (b) ปริญญาโท (5) 702 บัญชีมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (J) ปริญญาเอก (7) 301 ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (P) ปริญญาเอก (7) 701 การจัดการ