สาขาวิชาที่เปิดรับ

ชื่อหลักสูตร ระดับ รหัส
สาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (9) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (4) 190 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (K) ปริญญาโท (5) 108 การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (L) ปริญญาโท (5) 109 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (6) ปริญญาโท (5) 181 การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (S) ปริญญาโท (5) 248 เคมีประยุกต์
การจัดการมหาบัณฑิต (O) ปริญญาโท (5) 411 การจัดการ
บัญชีมหาบัณฑิต (b) ปริญญาโท (5) 702 บัญชีมหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (J) ปริญญาเอก (7) 301 ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (P) ปริญญาเอก (7) 701 การจัดการ