แผนการเรียน

ชื่อเอกสาร เปิด
โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เปิดเอกสาร
โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เปิดเอกสาร
โครงสร้างหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เปิดเอกสาร
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
เปิดเอกสาร
โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน
เปิดเอกสาร
โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เปิดเอกสาร
โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
เปิดเอกสาร
โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
เปิดเอกสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เปิดเอกสาร