ส่งหลักฐานการสมัคร

คำแนะนำในการกรอกข้อมูล

1.กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคั่นหลัก
2.กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 12 มีนาคม 2558  ให้กรอก 12/03/2558
3.กดปุ่ม Submit