เชิญร่วมประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของ
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลตลอดจนความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถาม โดยทำเครื่องหมาย บนค่าระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. สถานภาพ
ชั้นปี
คณะ
สังกัด
3.การใช้บริการ
3.1. ท่านชื่น/ชอบ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
3.2. ท่านรับทราบ ข่าวสารของศูนย์วิทยบริการ จากสื่อใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม