เชิญร่วมประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริการต่อไป แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. สถานภาพ
ชั้นปี
3. ท่านเคยเข้าใช้บริการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือไม่
4. ท่านเคยเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรอบรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์คอมพิวเตอร์หรือไม่
5. บริการของศูนย์พิวเตอร์ที่ท่านทราบ / รู้จัก
โปรดทำเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ท่านทราบ/รู้จัก
6 ท่านทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์จากช่องทางใดบ้าง
โปรดทำเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับช่องทางของข่าวสารที่ท่านได้รับ
3.2 ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ