คู่มือการใช้ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.การค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย แบ่งเงื่อนไขการค้นหาออกเป็น 2 เงื่อนไข ดังภาพ

2.การค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย เงื่อนไขที่ 1 ค้นหาจากชื่อบุคลากร
โดยระบุชื่อบุคลากรด้วยภาษาไทยเท่านั้น ดังภาพ

3.จากนั้นกดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์แสดงออกมาด้านล่าง ดังภาพ

4.และถ้าหากกดปุ่มค้นหา โดยไม่ได้ระบุชื่อ ระบบจะแสดงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์บุคลากรทั้งหมดออกมาด้านล่าง

5.การค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย เงื่อนไขที่ 2 ค้นหาจากชื่อหน่วยงาน
โดยสามารถเลือกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ ดังภาพ

6.จากนั้นกดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์แสดงออกมาด้านล่าง ดังภาพ