กรุณาระบุเงื่อนไข ในการค้นหาข้อมูล
 
เกณฑ์การพิจารณา
 
ปีบัณฑิตจบ ที่ต้องการสำรวจ   
 
 
ข้อมูลมหาบัณฑิต (ตามเกณฑ์ของ สกอ.)
ปีที่จบ  
 
  หมายเหตุ
  ส.ก.อ. สำรวจบัณฑิตที่จบเดือน ม.ค. - ธ.ค. ของปีที่บัณฑิตจบ
  ก.พ.ร. สำรวจบัณฑิตที่จบเดือน ต.ค. - ก.ย. ตามปีงบประมาณ
     
   
   
   
     
        ขอเชิญชวนร่วมประเมินสารสนเทศ
 
     
แบบประเมินการใช้
ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
     
คณะ/สาขาวิชา Download ข้อมูลสถานะการกรอกแบบสอบถามของบัณฑิตได้ที่นี่