Brand
# เรื่อง ผู้ส่ง ชื่องานประชุม จังหวัด รายละเอียด
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืและเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่4 ชัยภูมิ
2 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่6 มหาวิทบาลัยรังสิต ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต ประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ กรุงเทพมหานคร