Brand
# เรื่อง ผู้ส่ง ชื่องานประชุม จังหวัด รายละเอียด
1 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานและขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่8 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่8 พิษณุโลก
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการรัดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่7 วิทยาลัยนครราชสีมา งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่7 ประจำปีพ.ศ.2563 นครราชสีมา
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่11 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่11 กรุงเทพมหานคร
4 ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่11 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่11 สงขลา
5 ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(The Ninth International Conference on Advancement of Development Administratio สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the 9th ICADA 2020-SSIS) กรุงเทพมหานคร
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาเข้าร่วมเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่10 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่10 ชลบุรี
7 ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ประชุมวิชาการระดับชาติ"มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี2563 นนทบุรี
8 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่6 ประจำปี พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามงิจัย ครั้งที่6 ประจำปีพ.ศ.2563 พิษณุโลก
9 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6 (TNIAC 2020) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่6 (ICBIR 2020) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6 และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวอจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่6 กรุงเทพมหานคร
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 เชียงใหม่
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่21 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่21 ขอนแก่น
12 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบ77ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ77ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 นครราชสีมา
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน สุรินทร์
15 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่8 ราชบุรี
16 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา คร้งที่12 คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่12 "ธรรมรักษาวิชาการ" ชลบุรี
17 ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี2563 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สุราษฎร์ธานี
18 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่6 ประจำปี2563 เลย
19 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการอาเชียอาคเนย์ 2563 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 ครั้งที่7 นนทบุรี
20 ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่2 The 2nd China-ASEAN International Conference 2020 & International Conference on Tourism, Business, and Social Scien มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่2 กรุงเทพมหานคร