Brand
# เรื่อง ผู้ส่ง ชื่องานประชุม จังหวัด รายละเอียด
1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่17 นครปฐม
2 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ"ราชภัฏกรุงเก่า"ประจำปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การประชุมวิชาการระดับชาติ"ราชภัฏกรุงเก่า"ประจำปี พ.ศ.2563 พระนครศรีอยุธยา
3 ขอความอนุเคราะห์ประชสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่13 ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่13 ประจำปีการศึกษา 2563 อุดรธานี
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ20th WPA Congress of Psychiatry กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่20 ของ WPA กรุงเทพมหานคร
5 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานและขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่8 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่8 พิษณุโลก