Brand
# เรื่อง ผู้ส่ง ชื่องานประชุม จังหวัด รายละเอียด
1 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี2561 ตรัง
2 ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่6 ราชบุรี
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่2 พ.ศ.2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่2 บุรีรัมย์
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่19 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่19 ขอนแก่น
5 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการประชุมระดับชาติการศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่3 เชียงใหม่