ขอความร่วมมือมายังบุคลากรทุกท่าน และนักศึกษา ที่เคยและไม่เคยเข้าใช้บริการ ร่วมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการด้านต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป