* คำชี้แจง...
เนื่องจากหลักสูตรอบรมได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอจำกัดสิทธิ์ โดยจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจริงจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยืนยันการลงทะเบียน
ผู้สมัครกรุณาเข้ายืนยันการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยยืนยันการลงทะเบียนได้ที่เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน"
** ต้องการยกเลิกการสมัคร ** กรุณาโทรติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์โดยตรง 054-237399 ต่อ 6000 ต่อ 103

** ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ** ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมจริง ขึ้นอยู่กับลำดับก่อน-หลังในการเข้ายืนยันการลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร

คลิกที่จำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ที่ หลักสูตร ดูรายละเอียด วันที่อบรม จำนวนรับ จำนวนผู้
ลงทะเบียน
จำนวนผู้ยืนยัน
การลงทะเบียน
การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP และ MySQL

วิทยากรโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์
อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดหลักสูตร
12-14 กุมภาพันธ์ 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 07/02/2019
ถึง 11/02/2019
40 29 17
เทคนิคการตัดต่อวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างรายได้

วิทยากรโดย

อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
อาจารย์ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นายปฎิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดหลักสูตร
27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 22/02/2019
ถึง 26/02/2019
40 51 35
การใช้ SketchUp ขั้นพื้นฐาน

วิทยากรโดย

อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
อาจารย์ญาดามณี ตาเมืองมูล อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นายรวีพันธ์ หน่องาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดหลักสูตร
19 - 20 มีนาคม 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 14/03/2019
ถึง 18/03/2019
40 40 25
การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)

วิทยากรโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล
อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สิ้นสุดหลักสูตร
21 - 22 มีนาคม 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 16/03/2019
ถึง 20/03/2019
40 54 42
เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย

อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นายจำเนียร หัตถา เจ้าหน้าที่งานระบบประจำศูนย์คอมพิวเตอร์

สิ้นสุดหลักสูตร
26 - 27 มีนาคม 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 21/03/2019
ถึง 25/03/2019
40 53 35
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Arduino และระบบควบคุม

วิทยากรโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอนสัน ปงผาบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สิ้นสุดหลักสูตร
2 - 3 เมษายน 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 28/03/2019
ถึง 01/04/2019
40 30 22
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI Desktop

วิทยากรโดย

อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดหลักสูตร
27 - 28 เมษายน 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 22/04/2019
ถึง 26/04/2019
40 20 14
ออกแบบแบนเนอร์สำหรับนำเสนอบนสื่ออนไลน์

วิทยากรโดย

อาจารย์ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ว่าที่ร้อยตรี ปิยะพันธ์ มูลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดหลักสูตร
27-28 เม.ย. 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 22/04/2019
ถึง 26/04/2019
40 31 25
สร้างและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access สําหรับผู้เริ่มต้น

วิทยากรโดย

อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สิ้นสุดหลักสูตร
23 - 24 พฤษภาคม 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 18/05/2019
ถึง 22/05/2019
40 19 17
การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation creativity

วิทยากรโดย

ว่าที่ร.ต.วชิระ นันตี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดหลักสูตร
18 - 19 มิถุนายน 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 13/06/2019
ถึง 17/06/2019
40 22 11
เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย

อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สิ้นสุดหลักสูตร
22 - 23 มิถุนายน 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 17/06/2019
ถึง 21/06/2019
40 22 16
การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์องค์กรด้วย php

วิทยากรโดย

อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดหลักสูตร
20-21 กรกฎาคม 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 15/07/2019
ถึง 19/07/2019
40 48 40
LINE Sticker Creators ก้าวสู่การเป็นนักสร้างไลน์สติ๊กเกอร์มืออาชีพ

วิทยากรโดย

ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์มูลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักสร้างไลน์มืออาชีพ
นายสมานมิตร เมฆโปธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดหลักสูตร
10-11 สิงหาคม 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 05/08/2019
ถึง 09/08/2019
40 30 25
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อสร้างรายได้บนสื่อออนไลน์

วิทยากรโดย

นายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สิ้นสุดหลักสูตร
10-11 สิงหาคม 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 05/08/2019
ถึง 09/08/2019
40 29 15