* คำชี้แจง...
เนื่องจากหลักสูตรอบรมได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์จึงขอจำกัดสิทธิ์ โดยจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจริงจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยืนยันการลงทะเบียน
ผู้สมัครกรุณาเข้ายืนยันการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยยืนยันการลงทะเบียนได้ที่เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน"
** ต้องการยกเลิกการสมัคร ** กรุณาโทรติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์โดยตรง 054-237399 ต่อ 6000 ต่อ 103

** ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ** ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมจริง ขึ้นอยู่กับลำดับก่อน-หลังในการเข้ายืนยันการลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร

คลิกที่จำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ที่ หลักสูตร ดูรายละเอียด วันที่อบรม จำนวนรับ จำนวนผู้
ลงทะเบียน
จำนวนผู้ยืนยัน
การลงทะเบียน
1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI Desktop
วิทยากรโดย

นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
รายละเอียดหลักสูตร 27 - 28 เมษายน 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 22/04/2019
ถึง 26/04/2019
40 17 6
2 ออกแบบแบนเนอร์สำหรับนำเสนอบนสื่ออนไลน์
วิทยากรโดย

ว่าที่ร้อยตรี ปิยะพันธ์ มูลเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-
รายละเอียดหลักสูตร 27-28 เม.ย. 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 22/04/2019
ถึง 26/04/2019
40 30 11
การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP และ MySQL

วิทยากรโดย

นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-

สิ้นสุดหลักสูตร
12-14 กุมภาพันธ์ 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 07/02/2019
ถึง 11/02/2019
40 29 17
เทคนิคการตัดต่อวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างรายได้

วิทยากรโดย

นายปฎิญญา อินทราวุธ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
-

สิ้นสุดหลักสูตร
27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 22/02/2019
ถึง 26/02/2019
40 51 35
การใช้ SketchUp ขั้นพื้นฐาน

วิทยากรโดย

นายรวีพันธ์ หน่องาม นักวิชาการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
-

สิ้นสุดหลักสูตร
19 - 20 มีนาคม 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 14/03/2019
ถึง 18/03/2019
40 40 25
การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)

วิทยากรโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล
-

สิ้นสุดหลักสูตร
21 - 22 มีนาคม 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 16/03/2019
ถึง 20/03/2019
40 54 42
เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย

นายจำเนียร หัตถา เจ้าหน้าที่งานระบบประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
-

สิ้นสุดหลักสูตร
26 - 27 มีนาคม 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 21/03/2019
ถึง 25/03/2019
40 53 35
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Arduino และระบบควบคุม

วิทยากรโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอนสัน ปงผาบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
-

สิ้นสุดหลักสูตร
2 - 3 เมษายน 2562
9.00 - 16.30 น.
เริ่มยืนยัน 28/03/2019
ถึง 01/04/2019
40 30 22