ลงทะเบียนสมัครผู้เข้ารับการอบรม
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
* หมายเหตุ1
    - เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร กรุณาตรวจสอบวันที่อบรมที่ไม่ตรงกัน
    - ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอยกเลิกหลักสูตร หากมีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน
    - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้จากเมนู "ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม" (ด้านบน)
* หมายเหตุ2
    - ต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร โปรดกรอกข้อมูลในหน้านี้อีกครั้ง โดยระบุรหัสผ่านส่วนตัวให้ตรงกับที่เคยระบุ

กรุณาเลือกหลักสูตรที่ต้องการ
การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL [ดูรายละเอียด]