ลงทะเบียนสมัครผู้เข้ารับการอบรม
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
* หมายเหตุ1
    - เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร กรุณาตรวจสอบวันที่อบรมที่ไม่ตรงกัน
    - ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอยกเลิกหลักสูตร หากมีผู้สมัครไม่ถึง 20 คน
    - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้จากเมนู "ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม" (ด้านบน)
* หมายเหตุ2
    - ต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร โปรดเลือกเมนู "แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน"

กรุณาเลือกหลักสูตรที่ต้องการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบ้านและสำนักงานขนาดเล็ก
วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561
ฐานข้อมูล และใช้งาน T-SQL ด้วย Microsoft SQL Server
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561
นำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation
วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561
เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube
วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561
ออกแบบวาดการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561