ลงทะเบียนสมัครผู้เข้ารับการอบรม
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
* หมายเหตุ1
    - เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร กรุณาตรวจสอบวันที่อบรมที่ไม่ตรงกัน
    - ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอยกเลิกหลักสูตร หากมีผู้สมัครไม่ถึง 20 คน
    - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้จากเมนู "ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม" (ด้านบน)

กรุณาเลือกหลักสูตรที่ต้องการ
เทคนิคการตัดต่อวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างรายได้
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)
วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562
การใช้ SketchUp ขั้นพื้นฐาน
วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562
เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562