ลงทะเบียนสมัครผู้เข้ารับการอบรม
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
* หมายเหตุ1
    - เลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร กรุณาตรวจสอบวันที่อบรมที่ไม่ตรงกัน
    - ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอยกเลิกหลักสูตร หากมีผู้สมัครไม่ถึง 20 คน
    - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้จากเมนู "ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม" (ด้านบน)

กรุณาเลือกหลักสูตรที่ต้องการ
* ขออภัย ไม่พบหลักสูตรที่สามารถลงทะเบียนสมัครได้ในขณะนี้ *